Stimson in the News

Richard Cronin quoted in Nhịp Cầu Đầu Tư on the Mekong River

in Program

Mực nước của dòng Mekong cũng đang chịu áp lực do hạn hán, chủ yếu do hiện tượng El Nino gây ra. Bên cạnh đó, ông Richard Cronin còn cho biết, Trung Quốc vừa hoàn tất việc xây dựng 6 trong số 7 đập nước trên dòng Mekong tại tỉnh Vân Nam nước này. Việt Nam cũng đã xây dựng hàng chục đập nước tại Tây Nguyên, khiến trầm tích tại khu vực này bị xói mòn nghiêm trọng.

Read the full article here.

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Part of the Mekong Policy Project
Media Inquiries

Contact Caitlin Goodman at [email protected] or 202-478-3437.

Our main line is  202-223-5956.

Choose Your Subscription Topics
* indicates required
I'm interested in...
38 North: News and Analysis on North Korea
South Asian Voices